wtorek, 3 września 2013

TYSKA ZIMA POETYCKA

XIV Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy
TYSKA ZIMA POETYCKA
– debiucie –

    R e g u l a m i n

1. Organizatorem konkursu jest Teatr Mały w Tychach.
2. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy (zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych),   którzy wydali wcześniej samodzielną książkę poetycką.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do 30 grudnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowegona adres:
Teatr Mały
„Tyska Zima Poetycka”
ulkskard. Augusta Hlonda 1
43-100 Tychy
maszynopisu tomiku wierszymaksymalnie do 50 stronbez projektu okładki i stron redakcyjnychskomponowanego jako artystyczna całość i  opatrzonego tytułem.
Opatrzony godłem maszynopis w postaci  wydruków w formacie A4 należy nadesłać obowiązkowo w   czterech  egzemplarzach (nie dołączać wydanych tomikówdyskietek ani innych nośników).
osobnej kopercie – opatrzonej tym samym godłem – należy zamieścić daneimię i nazwiskoadres,  telefon kontaktowy, e-mail,  krótką notę biograficzną oraz tytuły wydanych dotąd samodzielnych książek  poetyckich z rokiem wydania i nazwą wydawcyWarunki regulaminu będą ściśle przestrzegane.
3. Tematyka prac jest dowolna.
4. Jury powołane przez organizatora przyzna tylko jedną nagrodę.
5. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy w serii „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej” oraz 3.000 złotych brutto.
 Tomik zostanie wydany w nakładzie 500 egz. w formacie A-5, z czego autor otrzyma 200 egz., a pozostałe rozdysponuje Teatr Mały (rozesłanie egzemplarzy obowiązkowych do bibliotekwydawnictw branżowychumieszczenie tomików w księgarniach internetowych i in.). Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania tomiku do druku i nieprzyznania nagrody.
6. Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych do konkursu maszynopisów.
7. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie maszynopisu tomiku traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 lutego 2014 rokuWszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku oraz zostanązaproszeni na biesiadę poetycką 28.02.2014 w Teatrze Małym podsumowującą konkurspołączoną z turniejem jednego wiersza (dla wszystkich  zainteresowanych) i promocją  wydanego drukiem  tomikuUczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz